Rehabilitační techniky

Vojtova metoda

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Měkké techniky a mobilizace

Jedná se o komplexní diagnostický a léčebný postup, který prostřednictvím práce v oblasti měkkých tkání a kloubů ovlivňuje funkci pohybového aparátu.

Měkké techniky obnovují schopnost měkkých tkání (kůže, podkoží, facií, svalů a jejich úponů) se protahovat a posouvat vůči sobě ve všech vrstvách. Cílem mobilizací je odstranění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubů, včetně tzv. kloubní vůle a tím zajištění potřebného rozsahu pohybu.

Klappovo lezení

Metodu založil německý ortoped Rudolf Klapp. Jedná se o lokomoci v kvadrupedální pozici - lezení po čtyřech. Princip spočívá v rozložení páteře mezi 4 body opory se současnou lokomocí - lezením. Takto dochází k rotabilitě a protažení páteře s posílením svalového korzetu.

Cvičení má jasně daná pravidla, např. že pohyb začíná v přesně nastavené výchozí pozici, měl by být pomalý, plynulý s tlakem končetin do podložky s napřímeným držením celé páteře, aj. Cvičením se celkově zlepšuje držení páteře, dochází k posílení svalového korzetu.

Indikace:

 • skoliózy
 • vadné držení těla
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • posílení svalového korzetu
 • svalové dysbalance

Metoda Schrottové

Cvičební metoda léčení skoliózy, kterou vypracovala a vyzkoušela nejprve sama na sobě německá učitelka Katharina Schroth.

Katharina Schroth skoliózu chápala jako trojrozměrnou deformitu. Trup rozdělila do tří pravoúhlých bloků stojících nad sebou – pánevní, hrudní a ramenní. Při skolióze se tyto bloky posunují ve frontální rovině, rotují proti sobě a nabývají klínovitého tvaru, čímž vzniká torze. Následkem přetočení se tělo zkracuje a klesá.

Při terapii využívá následující cvičební prostředky:

 • aktivní protažení ve směru podélné osy
 • cílená korekce pánve
 • aktivní derotace – vzájemně 3 proti sobě rotovaných bloků
 • derotační podkládání
 • cvičení svalů při derotačním podložení
 • cílené dechové cvičení v derotačním postavení

Předpokladem této metody je motivace a spolupráce pacienta.

Metoda McKenzie

Metoda McKenzie je koncept autorem Robinem McKenziem nazývaný MDT - mechanická diagnostika a terapie. Je to koncept konkrétně zaměřený na pacienty s vertebrogenními obtížemi.

Léčebný postup vychází z principu, že zkladní příčina bolesti páteře má mechanickou podstatu, a tudíž lze řešit mechanicky. Základem správné mechanické diagnostiky je podrobná anamnéza a specifické mechanické vyšetření. Vyšetření je založeno na testování pohybů, kdy sledujeme bolestivé reakce a změny rozsahu pohybu.

Nejdůležitější bolestivou reakcí je fenomén centralizace. Jedná se o přesun bolesti z periferie směrem k páteři na základě určitého pohybu či polohy. Terapie vychází z aktivních pohybů, které centralizují nebo odstraňují bolest a upravují funkci pohybu. Stanoví se tzv. směrová preference.

Počty individuálních cvičení se vybírají podle reakcí pacienta na vyšetřované pohyby. Součástí léčebného postupu je vedení pacienta k sebeodpovědnosti a vlastnímu podílu na léčbě, pacient je aktivním účastníkem léčby.

Brüggerův koncept

Alois Brügger byl švýcarský neurolog, zabývající se problematikou funkčních poruch pohybového systému. Vytvořil komplexní podrobně rozpracovaný systém diagnostiky a terapie.

V diagnostice je zahrnuto vyšetření pacienta pohledem i funkčními testy. Důležitým zdrojem informací je i anamnéza. Do systému terapie patří jak manuální postupy, tak instruktáž cvičení, polohování a edukace (zadání cviků za domácí úkol, doporučení ke změnám v pohybovém režimu). Důležitou součástí terapie je posturální korekce.

K instruktáži o správném držení těla využívá model 3 ozubených kol. Brügger vychází z myšlenky, že pánev, hrudník a hlavu můžeme vnímat jako tři ozubená kola, jejichž postavení spolu úzce souvisí. Z toho musíme vycházet při korekci držení těla a pracovat se všemi třemi segmenty, abychom dosáhli kýženého výsledku.